Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RV-OSZP-2014/00275-001

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na umiestnenie informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia v k.ú. Stratená – Dobšinská Ľadová Jaskyňa na pozemku v 3. stupni ochrany

Žiadateľ: Mesto Dobšiná, SNP 554, 049 25 Dobšiná, IČO: 00328197

Predmet žiadosti:Jedná sa vydanie súhlasu na umiestnenie informačného zariadenia – vstupnej brány pri Dobšinskej ľadovej jaskyni, v Národnom parku Slovenský raj, kde platí 3. stupeň územnej ochrany podľa ust. § 14 ods. 2 písm. b) zákona o OPaK

Žiadosť doručená dňa: 06. 02. 2014

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.