Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RV-OSZP-2015/010865-001

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v k.ú. Bohúňovo, v zastavanom území obce na pozemkoch vo vlastníctve obce, mimo osobitne chránených častí prírody a krajiny.

Žiadateľ: Obec Bohúňovo, Bohúňovo č. 72, 049 12 Gemerská Hôrka, IČO: 00328111

Predmet žiadosti:Jedná sa o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich v zastavanom území Obce Bohúňovo, na miestnom cintoríne. Borovica (d1,3m = 130 cm) sa nachádza uprostred cintorína na miernom svahu, rastie medzi hrobovými miestami. Je nebezpečne naklonená a hrozí jej vyvrátenie. Agát (d1,3m = 410 cm) sa nachádza v západnej časti pozemku pri vstupe na cintorín a rastie na svahu. Strom je prestarnutý a vo vnútri jeho kmeňa je dutina. V minulosti už viackrát došlo k olámaniu kostrových konárov vetrom. Požiadavka na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK vyvstala zo žiadosti obce Bohúňovo.

Žiadosť doručená dňa: 25. 09. 2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (peter.pastrnak@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.