Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/00921

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu : podľa § 47 ods.3 zákona o ochrane prírody a krajiny

Žiadateľ : Ladislav Lázár, Kozmonautov 1669/15, 048 01 Rožňava

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu na výrub drevín, 1 ks javora a 1 ks brezy, ktoré rastú v zastavanom území mesta Rožňava, na pozemku parc.č. KN-C 875/167, druh pozemku ostatné plochy. Predmetný pozemok je vo vlastníctve Mesta Rožňava podľa výpisu z LV č. 3001 a nachádza sa na území s 1.stupňom ochrany (najnižší) v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny. Dôvodom výrubu je negatívny vplyv drevín na bytový dom, priľahlý chodník tienením, narušovaním základov a iné.

Žiadosť doručená dňa : 26.8.2013

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou (piaterova.edita@rv.ouzp.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

Ing. Stanislav Lukáč, CSc.
prednosta