Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/00916

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v k.ú. Dobšiná, na pozemku parc. č. KN-C 1397, v zastavanom území mesta Dobšiná, mimo osobitne chránených častí prírody a krajiny.

Žiadateľ: Mesto Dobšiná, SNP 554, 049 25 Dobšiná, IČO: 00328197

Predmet žiadosti:Jedná sa vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny druhu lipa malolistá podľa § 47 ods. 3, 5 zákona o OPaK, ktorá sa nachádza vedľa budovy, je bútľavá a hrozí jej vyvrátenie a ohrozenie nehnuteľného majetku a okoloidúcich ľudí.

Žiadosť doručená dňa: 23.8.2013

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.