Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-RV-OSZP-2013/00084

 

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu : podľa § 47 ods.3 zákona o ochrane prírody a krajiny

Žiadateľ : Obec Brzotín, Mariássyho námestie 167, 049 51 Brzotín

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu na výrub 1 ks topoľa osikového s obvodom kmeňa 200 cm meraného vo výške kmeňa 130 cm nad zemou, ktorý rastie na pozemku parc.č. KN-C 1404/1 v zastavanom území obce Brzotín, podľa výpisu z LV č. 1259 vo vlastníctve Obce Brzotín. Pozemok sa nachádza na území s 1.stupňom ochrany (najnižší) v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny.

Žiadosť doručená dňa : 10.10.2013

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou (piaterova.edita@rv.ouzp.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.