Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU_MI-OSZP-2015/011241-2

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:
Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Michalovce.
Žiadateľ:
Mesto Michalovce

Predmet žiadosti:
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 1 ks dreviny druh tuja rastúcej na parcele č. „E“ KN 1214 - ostatné plochy v k.ú. Michalovce.
Odôvodnenie žiadosti:
Predmetná dreviny poškodzuje hrobové príslušenstvo pri hrobe.
Žiadosť doručená dňa:
16.09.2015
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (ou.mi., svetlana.milova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.