Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-MI_OSZP-2018/007929-5

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:
Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Tušice
Žiadateľ:
Obec Tušice

Predmet žiadosti:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 1 ks stromu druh rastúci na parc. „E“ KN 157/401 k. ú. Tušice.

Odôvodnenie žiadosti:
Predmetný strom rastie v pásme verejnej zelene popri miestnej komunikácii, kde obec realizuje projekt Úprava a tvorba verejného priestranstva v obci Tušice.
Žiadosť doručená dňa:
26.3.2018
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (ou.mi., zuzana.pollakova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.