Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Ou-MI-OSZP-2018/008701

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:

Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Michalovce

Žiadateľ:
Mesto Michalovce


Predmet žiadosti:


Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub spolu 3 ks druh breza (1), jaseň (1) pajaseň (1) rastúce na parc. „C“ KN 2975, 2996 k. ú. Michalovce, Ul. Prof. Hlaváča.

 

Odôvodnenie žiadosti:

Breza sa nachádza na podzemnom 1 kW vedení, jaseň s obvodom kmeňa 220 cm poškodzuje bytový dom a jaseň s obvodom kmeňa 140 cm bráni realizácii parkoviska.

Žiadosť doručená dňa:
12.4.2018

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (ou.mi., zuzana.pollakova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.