Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-MI-OSZP-2018/007861

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:

Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Poruba pod Vihorlatom

Žiadateľ:
Ministerstvo obrany SR, Stredisko prevádzky objektov Michalovce, Užhorodská 1, 071 01 Michalovce


Predmet žiadosti:


Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 192 ks stromov rastúcich na parc. „C“ KN 658/1 k. ú. Poruba pod Vihorlatom.

 

Odôvodnenie žiadosti:

Výrub stromov je potrebné vykonať z dôvodu zabezpečenia výcviku na predmetnej parcele.

Žiadosť doručená dňa:
21.3.2018

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (ou.mi., zuzana.pollakova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.