Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-MI-OSZP-2018/007112

-

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:
Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Poruba pod Vihorlatom
Žiadateľ:
Obec Poruba pod Vihorlatom

Predmet žiadosti:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub spolu 6 ks stromov druh smrek obyčajný 3 ks a breza previsnutá 3 ks rastúce na parc. „C“ KN 503/1, 508/1 k. ú. Oreské.

Odôvodnenie žiadosti:
Smreky rastú pod elektrickým vedením, čím ho svojim vzrastom ohrozujú. Brezy rastú na  brehu a v koryte potoka.
Žiadosť doručená dňa:
6.3.2018
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (ou.mi., zuzana.pollakova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.