Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-MI-OSZP-2018/006113

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:
Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Michalovce
Žiadateľ:
Ing. rastislav Varga

Predmet žiadosti:
Žiadosť o výrub spolu 6 ks drevín topoľ - rastúcich na parc . reg. „C“ 1490 v č. k. ú. Michalovce.

Odôvodnenie žiadosti:
Stromy sú prestárle, zlý zdravotný stav a v tesnej blízkosti RD.
Žiadosť doručená dňa:
20.2.2018
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (ou.mi., svetlana.milova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.