Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-MI-OSZP-2018/005791

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:
Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Michalovce
Žiadateľ:
Inžinierske stavby a.s.

Predmet žiadosti:
Žiadosť o výrub náletových drevín 30 ks drevín ( 10 ks topoľ, 10 ks vŕba, 10 ks jaseň a 650 m2 krovínna parc. reg. C č.787 k. ú. Horovce.

Odôvodnenie žiadosti:
Z dôvodu výstavby vyústneho potrubia stavby ČOV realizovanej v rámci stavby: „Kanalizácia a ČOV Trhovište, Bánovce nad Ondavou“
Žiadosť doručená dňa:
15.2.2018 – doplnená 23.2.2018
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (ou.mi., svetlana.milova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.