Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-MI.OSZP-2017/015456

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:
Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Pavlovce nad Uhom
Žiadateľ:
Obec Pavlovce nad Uhom

Predmet žiadosti:
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub stromov druh smrek, javor, breza, čerešňa, lipa, orech, breza, agát, rastúce na parc. reg. „C“ KN 1370, 1395/1, 1369 k.ú. Pavlovce nad Uhom.

Odôvodnenie žiadosti:
Dreviny rastú pri oplotení, ohrozujú svojou výškou možným vyvrátením na ulicu, atakujú telekomunikačné vedenie. Brezy sú vyschnuté, orech rastie v blízkosti garáže. Agát je vyschnutý, hrozí poškodenie objektu.
Žiadosť doručená dňa:
10.11.2017
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (ou.mi., zuzana.pollakova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.