Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-MI-OSZP-2017/011186

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:
Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Michalovce
Žiadateľ:
Mesto Michalovce

Predmet žiadosti:
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 9 ks stromov nasledovne: - 4 ks druh smrek parc. č „C“KN 5307, - 1 ks druh jedľa parc. č. „E“KN 1864/8, - 3 ks druh smrek, parc. č. 1864/8 , - 1 ks druh jaseň par. č. 2071/2, k. ú. Michalovce k.ú. Michalovce.

Odôvodnenie žiadosti:
Predmetné stromy vzhľadom na voju výšku a vek ohrozujú priľahlé rodinné domy. Jaseň je poškodený po búrke čím je ohrozená jeho stabilita.
Žiadosť doručená dňa:
2.8.2017
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (ou.mi., svetlana.milova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.