Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MI-OSZP-2017/010659

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:

Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Vrbovec

Žiadateľ:
Mesto Michalovce


Predmet žiadosti:
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 2 ks stromu druh smrek, rastúci na parc. reg. „C“ KN 696/2– zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Vrbovec.

 

Odôvodnenie žiadosti:

Predmetné stromy sú naklonené nad súkromný pozemok 

Žiadosť doručená dňa:
17.07.2017

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (ou.mi. oszp@minv.sk, ) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.