Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-MI-OSZP-2017/008998

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:
Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Budkovce
Žiadateľ:
Obec Budkovce

Predmet žiadosti
Výrub 3 ks stromov druh topoľa rastúce na parc. č. 247/1, k. ú. Budkovce

Odôvodnenie žiadosti:
Stromy spôsobujú alergické reakcie v čase kvitnutia, nevhodné hygienické podmienky.
Žiadosť doručená dňa:
12.6.2017
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (ou.mi., zuzana.pollakova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.