Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MI-OSZP-2017/005667

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:
Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Vinné
Žiadateľ:
JUDr.Pirkovský, PhDr. Pirkovská, Vinné 578

Predmet žiadosti:
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 2 ks stromov druh hrab, rastúcich na parcele č. 2548/3 – Ostatné plochy, v k. ú. Vinné,

Odôvodnenie žiadosti:
Predmetné stromy rastú v rekreačnej oblasti Vinianské Jazero, sú naklonené, v zlom zdravotnom stave.
Žiadosť doručená dňa:
31.3.2017
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (ou.mi., zuzana.pollakova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.