Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-MI-OSZP-2017/005355

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:
Žiadosť o súhlas na pasenie, napájanie, preháňanie a nocovanie hospodárskych zvierat podľa zákona o OPaK v k. ú. Ptrukša, Kapušianske Kľačany, Veľké Kapušany
Žiadateľ:
Roľnícke družstvo, ul. Čepeľ 37, 079 01 Veľké Kapušany
Predmet žiadosti:
Žiadosť o udelenie súhlasu na pasenie, napájanie, preháňanie a nocovanie hospodárskych zvierat na voľných ležoviskách, ako aj ich ustajnenie mimo stavieb pri veľkosti stáda 188 VDJ
Odôvodnenie žiadosti:
Časť pozemkov sa nachádza v CHKO a CHVÚ.
Žiadosť doručená dňa:
27.3.2017
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (ou.mi., pollakova.zuzana@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.