Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MI-OSZP-2017/003768

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:
Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Vysoká nad Uhom
Žiadateľ:
Michal Toth, Vysoká nad Uhom

Predmet žiadosti:
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 6 ks ovocných stromov a náletových krovín, rastúcich na parcela č. 5092, 1263/20 k.ú. Vysoká nad Uhom

Odôvodnenie žiadosti:
Dreviny bránia v riadnom obhospodarovaní poľnohospodárskej pôdy.
Žiadosť doručená dňa:
23.2.2017
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (ou.mi., zuzana.pollakova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.