Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-MI-OSZP-2016/014602

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:

Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Michalovce

Žiadateľ:
Mesto Michalovce


Predmet žiadosti:
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 1 ks stromu druh smrek, 1 ks stromu druh breza a 3 ks druh slivka, rastúce na parc. reg. „C“ KN 1568/2, 1568/14 – zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Stráňany.

 

Odôvodnenie žiadosti:

Smrek je preschnutý v rozsahu cca 50% , breza je naklonená nad komunikáciu. Slivky sú napadnuté chorobou a preschnuté v korune.

Žiadosť doručená dňa:
18.11.2016

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (ou.mi., zuzana.pollakova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.