Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MI-OSZP-2016/012989-2

 

Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Pozdišovce
Žiadateľ:
Obec Pozdišovce

Predmet žiadosti:
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 68 ks stromov nasledovne: 61 ks druh topoľ, 1 ks druh jaseň, 2 ks čerešňa, 4 ks druh breza rastúce na parc. reg. „E“ KN 750 a 747/2, k. ú. Pozdišovce.

Odôvodnenie žiadosti:
Dreviny sú prestárle, napadnuté chorobami a svojim vzrastom ohrozujú priľahlé budovy a oplotenie areálu. Padajúce konáre ohrozujú návštevníkov a športovcov daného areálu. Koreňový systém narúša oplotenie a majetok obce.
Žiadosť doručená dňa:
13.10.2016
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (ou.mi., pollakova.zuzana@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.