Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MI-OSZP-2016/011496

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:
Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Vinné
Žiadateľ:
Obec Vinné
Predmet žiadosti:
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 10 ks stromov nasledovne 9 ks dub zimný, 1 ks hrab obyčajný, rastúce na parc. reg. „C“ KN 1066/72 – ostatné plochy, 2559/1 – zastavané plochy a nádvoria a 2584/3 – ostatné plochy, k. ú. Vinné.
Odôvodnenie žiadosti:
Stromy rastú v rekreačnej lokalite Vinianské jazero, bezprostredne v oddychovej zóne. Stromy sú v zlom zdravotnom stave.
Žiadosť doručená dňa: 6.9.2016
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (ou.mi., pollakova.zuzana@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.