Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MI-OSZP-2016/009931

 

V súlade s  § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o OPaK) oznamuje začatie nasledovného správneho konania:

Dňa 20.0.7.2016 podala obec Pavlovce nad Uhom  na Okresný úrad  Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie  žiadosť o výrub 10ks drevín v zložení  4 ks druh smrek, 2ks druh javor, 1 ks druh jaseň, 1 ks druh hrab, 1 ks druh lipa, 1 ks druh breza na pozemkoch  C KN parc. č.  3/8 - ostatné plochy - nehnuteľná kultúrna pamiatka - historický park. 15 - ostatné plochy - ulica hlavná, 753 - ostatné plochy - kostolné námestie,  kat. územie Pavlovce nad Uhom

Žiadosť doručená dňa 20.07.2016

Odôvodnenie žiadosti:

Zlý zdravotný stav - stromy naklonené nad miestnu komunikáciu, vyschnuté, napadnuté škodcom

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK je potrebné do 5 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (svetlana.milova@minv.sk) záujem byť  účastníkom v uvedenom správnom konaní