Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MI-OSZP-2016/004363

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:
Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Jovsa
Žiadateľ:
Obec Jovsa
Predmet žiadosti:
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub spolu 14 ks stromov, nasledovne druh jaseň (1ks), druh smrek (7 ks), druh slivka (1ks), druh jabloň (1ks) a druh borovica (4 ks), rastúce na parc. č. 1073/1, 215/1, 1017/2, 1001, 97 v k.ú. Jovsa.

Odôvodnenie žiadosti:
Stromy sú v zlom zdravotnom stave, suché, čím ohrozujú bezpečnosť občanov a majetku.
Žiadosť doručená dňa:
3.3.2016
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (ou.mi., pollakova.zuzana@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.