Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MI-OSZP-2015/013584-2

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:
Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Tušická Nová Ves
Žiadateľ:
Obec Klokočov

Predmet žiadosti:
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 1 ks dreviny druh smrek rastúce na parc. č. 125 – zastavané plochy a nádvoria k.ú. Klokočov.
Žiadosť doručená dňa:
10.11.2015
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (ou.mi.oszp@minv.sk, svetlana.milova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.