Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-MI-OSZP-2015/011675-2

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:
Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Iňačovce.
Žiadateľ:
Obec Iňačovce

Predmet žiadosti:
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 2500 m2 krovitých porastov, rastúcich na parc. č. 579 – zastavané plochy a nádvoria k.ú. Iňačovce.
Odôvodnenie žiadosti:
Žiadosť doručená dňa:
02.10.2015
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (ou.mi., svetlana.milova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.