Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MI-OSZP-2015/003793-2

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:

Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Suché.

Žiadateľ:
Obec Suché

Predmet žiadosti:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 2 ks drevín druh lipa, rastúce na parc. č. 119/1 - ostatné plochy  v k.ú. Suché. 

Odôvodnenie žiadosti: "Lipy sa nachádzajú pri hrobových miestach. Vlastníčka hrobového miesta podala sťažnosť na obecnom úrade na to, že jej rastúce stromy poškodzujú pomník“.

 

 

Žiadosť doručená dňa:

03.03.2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (, martina.dinova@mi.vs.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.