Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MI-OSZP-2015/003723-2

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:

Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Klokočov.

Žiadateľ:
Obec Klokočov

Predmet žiadosti:
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub stromov, a to v nasledovnom zložení: druh dub 39 ks, druh čerešňa 4 ks, druh hrab 3 ks, druh smrek 1 ks, druh gaštan 1 ks, rastúce na parc. č. 509/1, 510/1, 554/21 v k.ú Klokočov.

Odôvodnenie žiadosti:
Obec Klokočov žiada vyššie uvedený výrub na základe podnetov vlastníkov rekreačných chát z dôvodu ohrozenia zdravia a poškodenia majetku. Tieto dreviny sa nachádzajú v bezprostrednej blízkosti stavieb.


Žiadosť doručená dňa:
27.02.2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (, svetlusa.milova@mi.vs.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.