Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-MI-OSZP-2015/002867-2

 

Informácia podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania.

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:

Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Pozdišovce.

Žiadateľ:
Obec Pozdišovce

Predmet žiadosti:
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 1 ks stromu druh jaseň úzkolistý rastúceho na parc. č. 290/4 v k.ú. Pozdišovce. Predmetný strom koreňovým systémom narúša oplotenie areálu MŠ Pozdišovce a betónový skelet priľahlej žumpy. Svojim vzrastom ohrozuje aj budovu zdravotného strediska.

Žiadosť doručená dňa:
06.02.2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (, martina.dinova@mi.vs.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.