Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MI-OSZP-2014/014514-2

 

 

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:

 

Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Trnava pri Laborci.

Žiadateľ:

Obec Krásnovce


Predmet žiadosti:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 3 ks stromov - druh orech 2ks, druh lipa 1ks, rastúcich na parc. č. 1640 v k.ú. Krasnovce.

Ústne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou sa uskutoční 18.12.2014  na obecnom úrade v Krásnovciach o 10.30 hod..

 

Žiadosť doručená dňa:
05.12.2014

 

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (, martina.dinova@mi.vs.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.