Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MI-OSZP-2014/009422-2

 

Informácia podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania.

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:

Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Michalovce.

Žiadateľ:
Mesto Michalovce

Predmet žiadosti:
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 1 ks stromu druh lipa, 1 ks stromu druh breza rastúcich na parc. č. 3057 k.ú. Michalovce.
Dôvodom žiadosti o výrub predmetných stromov je rekonštrukcia jestvujúceho teplovodu.
Žiadosť doručená dňa:
14.07.2014

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (, dinova.martina@mi.ouzp.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.