Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-MI-OSZP-016/013764

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:
Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Michalovce
Žiadateľ:
Mesto Michalovce

Predmet žiadosti:
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 12 ks stromov nasledovne:- 1 ks smrek, 8 ks breza, 1 ks lipa, 1 ks jabloň, 1 ks čerešňa rastúce na parc. reg. „C“ KN 3044/1– zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Michalovce.

Odôvodnenie žiadosti:
Predmetné stromy vytvárajú nevhodné hygienické podmienky, nadmieru tienia priestory materskej škôlky na ul. Švermovej a poškodzujú budovu.
Žiadosť doručená dňa:
28.10.2016
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (ou.mi., pollakova.zuzana@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.