Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MI-OSZP-2015/003053-2

 

Informácia podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania.

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:

Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Horovce.

Žiadateľ:
Obec Horovce

Predmet žiadosti:
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 1 ks stromu druh smrek rastúceho na parc. č. 172 v k.ú. Horovce.  Smrek  ohrozuje deti v materskej škole ako aj budovu materskej školy a elektrické vedenie popri MŠ.

Žiadosť doručená dňa:
12.02.2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (, martina.dinova@mi.vs.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.