Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MI-OSZP-2014/012228-2

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:
Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Tušice.

Žiadateľ:
Obec Tušice

Predmet žiadosti:
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 12 ks dreviny – druh lipa 11 ks a druh smrek 1 ks rastúcich na parc. č. 338 k.ú. Tušice. Dôvodom žiadosti o výrub drevín je prestárlosť stromov, zlý zdravotný stav stromov a stromy sa nachádzajú v trase líniovej stavby.

Žiadosť doručená dňa:
02.10.2014

Termín konania:
17.10.2014

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (oszp@mi.vs.sk, martina.dinova@mi.vs.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.