Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MI-OSZP-2013/00045

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:
Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Lesné
Žiadateľ:
Obec Lesné, v zast. starostom obce

Predmet žiadosti:
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub stromov a krovín, rastúcich na parcele č. 302/2 k. ú. Lesné.

Žiadosť doručená dňa:
1.10.2013

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (, pollakova.zuzana@mi.ouzp.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.