Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2014/008465

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:
Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Michalovce.
Žiadateľ: 

Mesto Michalovce

Predmet žiadosti:
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 1 ks stromu, druh lipa rastúca na parc. č. „E“ 9496 k.ú. Michalovce. Dôvodom na výrub predmetného stromu sú otvorené dutiny v hornej časti kmeňa stromu, čím znižujú stabilitu stromu. Výrazne postupuje rozklad dreva vzhľadom na hromadiacu sa vodu v kmeni. Zničený celý vnútrajšok stromu.

Žiadosť doručená dňa:
17.06.2014

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (, dinova.martina@mi.ouzp.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.