Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2014/008331

 


Informácia podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania.

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:
Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Krasnovce.
Žiadateľ:
Obec Krásnovce

Predmet žiadosti:
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 102 ks stromov, z toho ks druh tuja, 70 ks, druh breza 14 ks, druh borovica 14 ks, rastúcich na parc. č. 1791 k.ú. Krásnovce.

Žiadosť doručená dňa:
16.06.2014

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (, dinova.martina@mi.ouzp.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.