Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2014/006259-2

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:
Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Michalovce.
Žiadateľ:
Mesto Michalovce, Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce

Predmet žiadosti:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 36 ks stromov - druh tuja západná 6 ks, jedľa biela 1 ks, javor horský 2 ks, javor mliečny 5 ks, javor poľný 5 ks, pagaštan konský 4 ks, pajaseň žliazkastý 1 ks, agát biely 6 ks, orech kráľovský 1 ks, javorovec jaseňolistý 1 ks, dub letný 1 ks, torzo kmeňa 3 ks rastúcich na parc. č. 8/2, 11, 10, 18, 17, 16, 12/2 – Kostolné námestie, k.ú. Michalovce. Predmetné parcely sú vo vlastníctve mesta Michalovce.
Mesto odôvodnilo svoju žiadosť tým, že predmetné stromy sú poškodené, preschnuté, napadnuté hnilobou. Výrub sa plánuje realizovať v rámci realizácie projektu „Obnova historického parku v Michalovciach – Kerta Sztárayovcov“.


Žiadosť doručená dňa:
15.04.2014
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (, dinova.martina@mi.ouzp.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.