Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/00353

 

VEC
Informácia podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania.

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:
Žiadosť o povolenie pasenia mladého hovädzieho dobytka a košarovania v CHKO Latorica na obdobie 2013-2015.
Žiadateľ:
Roľnícke družstvo Veľké Kapušany, Čepeľ 37, 079 01
Predmet žiadosti:
Pasenie mladého hovädzieho dobytka a košarovania v CHKO Latorica na obdobie 2013-2015.

Žiadosť doručená dňa:
28.3.2013

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (, pollakova.zuzana@mi.ouzp.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

Ing. Marián Zolovčík

prednosta