Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/001034

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:
Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Strážske
Žiadateľ:
Ing. Miroslav Kostovčík CSc., ŠTRKOPIESKY, 072 31 Trnava pri Laborci 55

Predmet žiadosti:
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 95 ks stromov – druh vŕba a 2500 ha krovín rastúcich na parcele reg. Č. 378/2 k. ú. Strážske.

Žiadosť doručená dňa:
5.9.2013

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (, milova.svetlana@mi.ouzp.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.