Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

2012/00534

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:
Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Michalovce
Žiadateľ:
Ing. Marta Kužmová

Predmet žiadosti:
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 25 ks drevín - druh agát biely a 20 m2 kríkov rastúcich na parcele reg. „E“ č. 6414/9 k. ú. Michalovce.

Žiadosť doručená dňa:
4.4.2013

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (, milova.svetlana@mi.ouzp.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.