Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-KE-OSZP3-2017/039210

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub 40 m2 krovitých porastov rastúce v lokalite Park Obrancov mieru 2,4,6.

Žiadateľ: Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice v zastúpení Správou mestskej zelene v Košiciach

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub 7 ks stromov rastúcich na pozemku parc. č. 2843/1, 2843/66, v kat. úz. Severné mesto. Dôvodom výrubu je zámer realizovať sadové úpravy v predmetnej lokalite v rámci ktorých sa odstránia nevhodné, choré či ináč poškodené dreviny.

Žiadosť doručená dňa: 18.09.2017

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (petronela.sedlakova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.