Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-KE-OSZP1-2015/034755

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: Projekt „Výstavba zariadenia cestovného ruchu – Igor Opremčák.“

Žiadateľ: Igor Opremčák, Dobšinská Ľadová jaskyňa 15, 049 71 Stratená

Predmet žiadosti: Ide o vydanie odborného stanoviska vo forme rozhodnutia k projektu „Výstavba zariadenia cestovného ruchu – Igor Opremčák.“ v zmysle § 28 ods. 4 zákona o OPaK.

Žiadosť doručená dňa: 11.09.2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (lucia.klucarova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.