Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RA-OSZP-2017/001198

Žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 13  ods. 2 písm. h) a § 14 ods.2 písm.c) zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na aplikáciu chemických látok  Cercvacol  extra, Wam extra, Vaztak Aktive,  Rounup Biaktiv a Pellacol v území s druhým a tretím stupňom ochrany na území Lesnej správy Muráň, Jelšava, Veľká Lúka  pre žiadateľa LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Revúca.

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže