Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RA-OSZP-2016/001070

Žiadosť o vydanie rozhodnutia  podľa § 89 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpsiov  na zmenu rozhodnutia č. OPF/2007/00421 zo dňa 21.09.2007.

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže