Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RA-OSZP-2016/000490

Žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 47 ods.3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších prepisov na výrub drevín  rastúcich na parcle KN C č. 653/1, 656/7, 657/15 a 657/1 v k.ú. Muránska Huta.

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže