Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RA-OSZP-2015/001177

Žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 47 ods.3 a § 13 ods. 2 písm. d) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny na pozemku č. 725/1 v k.ú. Muránska Zdychava.

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže