Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-DT-OSZP-2016/001001/JAG

Jozef Kapec, bytom Kostolná 127 žiada o výrub stromov na parcele KN-C č. 8339/12 (KN-E č. 8261), KN-C č. 8813 (KN-E č. 7749) , v k.ú. Detva