Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-DT-OSZP-2016/000657/JAG

Slovenský skauting, 21.Zbor Korčín, 962 01 Zvolenská Slatina žiada o udelenie súhlasu podľa §13 ods. 2 písm k) zákona 543/2002 Z.z. na organizovanie  verejného turistického podujatia-letný skautský tábor na pozemku parcely KN-C č. 4154 v CHKO Poľana, v k. ú. Dúbravy, v termíne od 11.07.2016 do 24.07.2016.

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže