Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-DT-OSZP-2016/000424/JAG

Žiadosť na výrub drevín-Ing. Ondrej Holík, SNP 272/38, Očová, výrub drevín na parc. KN-C č. 4122, 4123 v k. ú. Dúvravy

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže